Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Folietilfolket.  Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Folietilfolket.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Fraktomkostninger er alltid 49kr.

Vi sender ut alle folieklistre i pappsylinder av god kvalitet. Dette for å sikre produktet mot fukt, slag og annen skade pakker kan utsettes for under posting. Mindre klistre som ikke trenger å rulles vil bli sendt i en konvolutt.

Uavhentede pakker

For forsendelser som ikke er avhentet eller oppfylt kravene som stilles til deg som kunde i henhold til Angrerettloven §11 og §13 mister du således retten til å gå ifra avtalen. Alle pakker som blir sendt i retur til oss vil debiteres med en avgift på 100,- kr inklusiv moms for å dekke våre omkostninger (som transport- og administrasjonskostnader).

Pakker som er forsvunnet i postgangen

Dersom en pakke er forsvunnet i postgangen så må kunden gå til postkontoret og fylle ut et skjema som heter "Erstatningskjema Posten" som må returneres til oss. Noter saksnummeret for senere bruk. Dermed er dine problemer rundt dette løst.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.  Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.  Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.  Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Folietilfolket side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Folietilfolket, er ansvarlig for betaling av de ytelser Folietilfolket eller Folietilfolket sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Folietilfolket.

Firmakunder

Kontakt oss gjerne for avtale om Firmakunde-status. Registrerte firmakunder faktureres ved levering og gis normalt én ukes betalingsfrist etter kredittvurdering. Uten kredittvurdering foretrekker vi at det benyttes forhåndsbetaling.

Alderskrav

For å handle i vår nettbutikk må man være fylt 18 år.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon

Før feil meldes til Folietilfolket, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Folietilfolket har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Folietilfolket slik at Folietilfolket kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Folietilfolket melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Folietilfolket skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Folietilfolket, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Folietilfolket, betaler ikke Folietilfolket disse utgiftene.

Angrerett

Garantier gjelder som ved en ordinær handel. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til oss med manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Folietilfolket følger Norsk Kjøpslov. Retur av varer må skje innen 14 dager på kundens regning, og fakturaen skal følge med. Brukangrerettsskjema som kan lastes ned her.

I følge Angrerettloven §9 informerer vi deg om dette:

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • Alle forsendelser til Folietilfolket vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Folietilfolket skal skje kostnadsfritt for Folietilfolket. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler, frakt" vil ikke bli hentet ut (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).
  • Når du angrer ved postordresalg, behøver du ikke å løse ut varen fra postkontoret. Det er nok at du sender en mail til selgeren om at du angrer, og sender varen i retur. Du må selv dekke returkostnadene.
  • Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 100 kroner i gebyr, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Husk å fylle ut retur skjema som du finner under skjema siden.

Ekstraordinære forhold

Folietilfolket er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Folietilfolket godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Folietilfolket kontroll, og som Folietilfolket ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Folietilfolket er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Folietilfolket sin side.  Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Folietilfolket har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.  Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Folietilfolket forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Folietilfolket forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Folietilfolket fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Du som kunde har hos oss alle dine rettigheter etter kjøpsloven.

Ha en trygg og god handel.